Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się  konkurs „Sklep Aleksandra” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 3.  Organizatorem i fundatorem nagród w postaci 10ciu kuponów każdy o wartości 50 PLN w Konkursie jest Sklep „Aleksandra” z siedzibą w Świebodzinie – ul. Kilińskiego 3, kod pocztowy: 66-200, zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 10.12.2011 do 10.01.2012 roku.
 5. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego wszystkich uczestników.

§ 2 Udział w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora, jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Podpisując kupon konkursowy uczestnicy
  1) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie internetowym www.sklepaleksandra.pl.
  2) podając adres e-mail wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o konkursie oraz informacji handlowych Organizatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1202 z późn. zm.);

§ 3 Przebieg Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział klienci Organizatora (konsumenci), którzy prawidłowo wypełnią kupon konkursowy, który można otrzymać w kasach w sieci sklepów Organizatora.
 2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie ‘Lubię robić zakupy w Sklepie „Aleksandra”,  ponieważ’ .
 3. Prawidłowo wypełnione kupony konkursowe wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) należy wrzucić do specjalnie oznakowanej skrzynki w sklepie Organizatora w okresie trwania konkursu.
 4. Konkurs rozstrzygnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa, która wyłoni 13 najciekawszych zdaniem komisji haseł.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15.01.2012.
 6. Nagrodami w Konkursie są: 1 kupon o wartości 500 PLN, 2 kupony o wartości 250 PLN i 10 kuponów o wartości 50 PLN do wykorzystania w Sklepie „Aleksandra”.
 7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 8. Lista zwycięzców zostanie opublikowana dnia 15.01.2012 na stronie internetowej www.sklepaleksandra.pl.
 9. Zwycięzcy zostaną poinformowani o otrzymaniu prawa do nagrody drogą telefoniczną w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu.
 10. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie bądź nie skontaktował  się  w terminie 30 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej jego prawo do nagrody wygasa.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Sklep „Aleksandra”, ul. Kilińskiego 3, 66-200 Świebodzin, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu – osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z ufundowaniem i wydaniem nagród w  Konkursie należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do odpowiedniego fundatora zgodnie z danymi podanymi w §1 ust. 3, 5 i ust. 6, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu – osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 3. Reklamacje przesłane po upływie terminów nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.

§ 6 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie www.sklepaleksandra.pl.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminów. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.12.2011 r.